OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej, z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.

1. Szkoła Podstawowa Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dobrej, w imieniu której działa Dyrektor – Zbigniew Syktus.
3. Szkoła zgodnie z zasadami nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych;
Więcej informacji w zakładce RODO

Administratorem Danych Osobowych
jest Szkoła Podstawowa w Dobrej
w imieniu której działa Dyrektor Zbigniew Syktus

Kontakt telefoniczny: 18 3330009
Adres e-mail: spdobra1@gmail.com

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
adres e-mail: iod.spdobra@gminadobra.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Dobrej jest: Szkoła Podstawowa w Dobrej, w imieniu której działa Dyrektor – Zbigniew Syktus

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej jest certyfikowany inspektor – Karol Dziadoń

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor – Zbigniew Syktus – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu nauki/pracy, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

zerknij na naszego facebooka!

DZWONKI LEKCYJNE
1

8:00 – 8:45

2 8:55 – 9:40 
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30 
5 11:50 – 12:35
6 12:50 –13:35
7 13:45 – 14:30
8 14:40 – 15:25

 

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna w:

Pon. 7:45 – 13:45
Wt. 7:45 – 13:45
Śr. 7:45 – 13:45
Czw. 7:45 – 13:45
Pt. 7:45 – 13:45

  DOWOZY

  DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

  w I półroczu 2023/2024

  Dowozy

  KLASY I – III Szkoły Podstawowej

  TOP-BUS

  Zadziele 7.00 Gruszowiec (Brogi) 7.21
  Porąbka (Rola) 7.06 Gruszowiec (bar) 7.26
  Porąbka (Podlesie) 7.08 Gruszowiec (szkoła) 7.28
  Porąbka (sklep) 7.10 Gruszowiec (Groń) 7.30
  Krzyżowa 7.32

  Zajazd   7.45

   

  KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

  LIMBUS

  Porąbka (Rola) 7.15 Gruszowiec (bar) 7.35
  Porąbka (garaże) 7.17 Gruszowiec (szkoła) 7.37
  Porąbka (sklep) 7.19 Gruszowiec (Groń) 7.39
  Zadziele (przy drodze głównej) 7.21 Krzyżowa 7.41

   

  Odwozy

  KLASY I – III Szkoły Podstawowej

  TOP-BUS

  Porąbka i Zadziele 12.45 Krzyżowa i Gruszowiec 13.10
  Zajazd (kl. I-VIII) 13.45

  KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

  LIMBUS

  Porąbka i Zadziele (przy drodze gł.)

  13.45

  14.35

  15.30

  Gruszowiec

  14.05

  14.55

  15.30

  lokalizacja

  Dobra 1, 34-642 Dobra
  pow. limanowski

  kontakt ze szkołą

  telefon: 18 333-00-09
  e-mail: spdobra@gminadobra.pl